ALLA BERÄTTELSER

LJURS KYRKA

KYRKMÅLNINGAR I BOSTADSHUS

I ortspressen kunde man en sommar läsa, att man vid renovering av boningshuset i Ljur Västergården i tak och trossbotten funnit bräder med målningar, som härrör från Ljurs kyrka, som revs 1851. Det var emellertid inte en hemlighet man plötsligt kommit på spåren. Redan tidigare var det väl känt, att timmer och annat material från den gamla kyrkan använts vid uppförandet av boningshuset i Västergården, men genom att större delen av de målade bräderna vid renoveringen avlägsnades och ersattes av nytt material blev målningarna synliga. Länsmuseet i Vänersborg har nu tagit hand om de flesta bräderna samt en del bjälkar. Några kortare bräder har skänkts till Svältomas fomminnesförening, som redan tidigare har en del målade bräder samt fyra bänkdörrar från Ljurs gamla kyrka bland sina samlingar.

DE TVÅ FÖRSTA KYRKORNA

Abraham Winka skriver i sin bok ”Kyrkorna i Nårunga pastorat”, att den kyrka i Ljur som revs 1851 sannolikt var den tredje kyrkan på samma plats. Fynd som gjordes vid utgrävningar på den gamla kyrkplatsen 1985 talade för att det redan under medeltiden stått en kyrka där. Om de grundstenar man frilade var lämningar av denna kyrka hade den haft måtten 6 x 8 meter. Den var säkerligen byggd av trä, kanske i stavteknik som Hedareds kapell, och den ersattes 1583 av ännu en träkyrka. I en inventarieförteckning från detta år står, att ”Liurs kyrkia haffr (haver) varit öde och är nu wptaghin (upptagen) och haffr huarken kalck, disk, klede eller någhott som till kyrkio tienst tienligt vara kan” Denna andra kyrka ödelades efter ganska kort tid. På vilket sätt vet man inte; kanske hade danskarnas härjningar i trakten något med detta att göra. Ljursborna var sedan utan kyrka i många år.

SISTA KYRKAN I LJUR

År 1625 skänkte Bengt Haraldsson från Iglabo en inventariebok till Ljurs kyrka. Denna bok tycks ej längre finnas kvar. En senare ägare till Iglabo, Bengt von Schwartzenhoff, skänkte också en bok till kyrkan. På titelbladet till denna står:

Åhr 1687 den 1 January hafver Isak Benedich von Schwartzenhoff till Guds heliga namns ära och Liurs kyrkas prydnad föräradt denna bok. Till kyrkan derutinnan uppteckna alla kyrkans Intradier, så vhäl som de utgifter.

Actum Iglabo ut Supra

B.v. Schwartzenhoff

Uppgifter ur dessa böcker har sedan införts i Ljurs kyrkobok för 1722–66. Enligt dessa uppgifter får man veta, att Ljurs sockenmän i juni 1626 ”sammanskutit på var (svårläst ord) till Liurs kyrkias upbyggande 2 1/2 t, spannemåhl och ähr således på samma åhr föga mehr än hälften upbygd nämbl. denn nedre dehlen, emot dhet som nuförtiden befinnes”. Av olika orsaker tycks bygget ha avbrutits och återupptogs inte förrän 1642. Vilka dessa orsaker var vet man väl inte så noga, men kanske ligger det någonting i den tradition som levat kvar, att man varit oense om platsen för kyrkbygget. En del av Ljursboma ville redan från början bygga kyrkan en kilometer längre västerut och skulle en natt ha forslat bort det framkörda virket till denna plats, som låg på Stommens mark och än i dag heter Kyrkebacken. Mer troligt är väl att de ekonomiska resurserna saknats.

Kyrkbänksdörr från Ljurs kyrka, nu förvarad i Svältornas fornminnesförenings museum i Ornunga tillsammans med fyra andra liknande dörrar. 1726 tillkom bänkinredningen i kyrkan, männen på högra sidan och kvinnorna på den vänstra.

Åren 1642–43 kunde kyrkbygget fortsätta och avslutas. Främre delen tillbyggdes, och därefter hade kyrkan följande mått: längd 26 1/2 alnar (15,9 m), bredd 10 alnar (6 m) och höjd från golv till tak (invändigt) 8 3/4 alnar (5,25 m), i storlek ungefär som Ornunga gamla kyrka. Dock återstod då en stor del av inredningen. Predikstolen kom först 1644 på plats, och 1651 ”är vapnhuset för nedre dehlen af kyrkan förfärdigat.” År 1668 blev kyrkan ”målader med den målning nu för tiden är (1727)”. Kyrkans väggar bestod av ektimmer och en del furu. Utvändigt var den klädd med ekspån. Den hade fem fönster på södra långsidan, ett på norra sidan av koret och ett över läktaren på västra gaveln.

1687 byggdes klockstapel, och samma år skänkte den tidigare omnämnde B.v. Schwartzenhoff en i Skara gjuten klocka.

Varje gård hade sina bestämda platser med kvinnoma på vänstra sidan och männen på den högra. Den 13 maj 1732 ”blef efter socknemännens enhälliga påstående och överenskommande på sockenstämman följande stohleindelning presenterad och stad-fästad nämligen:

MANFOLKSSIDAN

Nr 1 Till Igglabo

2 Åhsen

3 Halla Stommen

4 Svenstorp 1 Hökared 2

5 Igglabo drängstohl

6 Lilla Långared 2

7 Kättlingabo Lilla Gunlered 1 Liurska qvam

8 Kämpag. 1 Säfesiöos 2 Äspenäs 1

9 Tolsg. och Frälseg. 1

10 Smedeg. i Gunlered 2 Vesterg. ibid Lilleg. i Liur

11 Skatteg. i Liur 2 Vesterg. ibid 2

12 Stora Långered 3

13 Vesterg. i Åhred 3

14 Nederg. i Åhred

15 Liursered 3

16, 17, 18 Fristohlar

QVINNFOLKSSIDAN

Nr 1 Till Igglabo

2 Till Åhsen

3 Brudestohl elliest pigestohl till Åhsen och Igglabo

4 Halla Stommen

5 Hökared Lilleg. Liur

6 Vesterg. i Åhred

7 Nederg. i Åhred

8 Lilla Långared

9 Kättlingabo L. Gunlered Frälseg.

10 Kämpag. Skatteg.

11 Säfesiöos Äspenäs

12 Vesterg. i Liur Liurs qvam

13 Tholsgården

14 Stora Långared

15 Hiulsered

16 Smedeg. i Gunlered Vesterg. ibid

17 Fristohl ”

Lägg märke till att Vestergården och Nedergården i Åhred fått bänkplatser i Ljurs kyrka, trots att de låg i Nårunga socken.

NÅRUNGABORNAS KLAGOMÅL

Det verkar som om underhållet av Ljurs kyrka försummats i hög grad. På 1780-talet var den i så dåligt skick, att den utdömdes av biskopen. Nårunga sockenbor klagade 1783 hos biskopen och domkapitlet över ”den gamla förfallna Liurs träkyrkas otillräcklighet att inrymma flera än sitt egna sockenfolk, så att då Norunga och Ornunga hvar tredje söndag skola i Ljur bevista gudstjänsten, får största delen blifva utanför kyrkan på kyrkvallen”. Man framhåller också ”huru tröga Ljurs sockenmän är att ombygga och utvidga sin Kyrka”, vilket man däremot gjort i såväl Norunga som Omunga och Qvinnestad. ”Ljurs allena är sådan den för 141 år sedan av trä blef byggd.” Skrivelsen slutar med att man allerödmjukast anhåller ”det Ljurs kyrka om inte raseras må så länge åtminstone alldeles mista gudstjänsterna, intill dess den blifvit i sådant stånd satt, att jämte Ljurs, äfven Norunga och Ornunga sockens invånare däri kunna rymmas, såsom de närmast intill Ljur belägna socknar och själva ingen gudstjänst hafva när den i Ljur infaller.”

SYNEFÖRRÄTTNING OCH LJURSBORNAS BÖNESKRIFT

Klagomålen resulterade i att biskopen och domkapitlet anbefallde syn på Ljurs kyrka. Den företogs av kontraktsprosten Herman Möller den 9 juni 1784. Han frågade inledningsvis sockenmännen, ”om de icke skulle finna sig vid att förena sig med Norunga socken . . . och alldeles rasera deras gambla bräckliga träkyrka” och framförde flera skäl för ett sådant ställningstagande. Ljursborna var emellertid inte villiga till detta utan bad i stället Möller, att han hos biskopen och domkapitlet skulle söka utverka tillstånd för dem att tills vidare få behålla sin kyrka och lovade åta sig att inom ett år göra en större reparation. De kunde också visa på redan vidtagna förberedelser, och syneförrättaren ställer sig i slutet av sin rapport positiv till sockenmännens planer. Det framgår också att man framdeles tänker ersätta den gamla träkyrkan med en ny av sten. 1 en böneskrift de själva ställer till biskopen och domkapitlet heter det: ”Ljurs kyrka är gammal och vi vane vid att fägna oss över egen sockne kyrka, och sålunda ifall den nu skulle raseras, blev det en anstöt, som förorsakade ett allmänt missnöje i socknen. . . Vår allernijukaste anhållan är för den skull. . . att vi kunna få höggunstligen tillståndelse att reparera vår förberörda kyrka, hvartill vi är högst benägna, samt finna oss förmögna till dess tillfälle framdeles yppas att densamma ånyo bygga.” Skrivelsen är undertecknad av Löjtnanterna Carl Gustav Timell, Iglabo, och Nils Gabriel Lilliehöök, St. Långared.

STOR REPARATION

Efter rivningshotet satte Ljursborna genast i gång med att sätta sin kyrka i stånd. Kyrkan vägdes upp, ny stenfot murades, och ruttna syllar ersattes med nya av ek. Väggarna byggdes på två alnar, och ny takresning gjordes. Inte mindre än 123 bokförda dagsverken lade man ned på inredningen. Ny läktare utmed hela norra långsidan, en del nya bänkar, sex nya och större fönster, nytt golv m.m. Man byggde också nytt vapenhus. Hela reparationen gick på drygt 118 Rd och tycks ha varit färdig redan i början av år 1785. Den 27 januari detta år förrättade prosten Joh. Wallmark syn under närvaro av åtskilliga namngivna sockenbor, bland dem löjtnant Timell samt hejderidaren Joh. Högberg från Ornunga.

I syneprotokollet finns en utförlig redogörelse för vad som gjorts och en beskrivning av kyrkans mått och inredning, och syneförrättaren kan konstatera, att ”genom reparationen bristerna med gott förstånd och sorgfälligt blivit botade”. Det enda påpekande han gör är att den del av väggarnas spånbeklädnad, som inte bytts ut ”kan tarva att förnyas”. Syneprotokollet avslutas med följande ord:

Denna således slutade förrättning giver mig anledning att i stor ödmjukhet anmäla Ljurs församlings nog bekymrade invånare, att deras välmenta nit för sin kyrka och ådagalagda skicklighet vid dess iståndsättande måtte med nåd och ynnest få anses.

Ljurs kyrka den 27 januari 1785

Joh. Wallmark

Genom det utökade antalet sittplatser kunde kyrkan nu bereda mellan 250 och 300 gudstjänstbesökare plats.

Inredningen kompletterades 1790 med nummertavlor och siffror. Fortfarande var dock kyrkan omålad. 1792 rödfärgades den utvändigt till en kostnad av något över 15 Rd. Följande ingredienser ingick i färgen:

1 1/2 ankare silltran, 2 tunnor sillolja, 2 LM lispund vitriol, 1/2 LM lis-pund harts, 14 1/2 kanna rågmjöl och 1 tunna rödfärg, den senare inköpt i Lidköping, det övriga i Göteborg. Den invändiga målningen utfördes året därpå. En del av materialet inköptes i Göteborg ”enligt herr Johan Liljedahls utgifna nota”, och målaren ”Mäster Johan Lundgren uti Alingsås” släppte också till en del ingredienser. Kostnaden blev knappt 60 Rd. Efter reparationen ansågs kyrkan kunna göra tjänst ytterligare en mansålder.

I arbetet att sätta kyrkan i gott skick deltog säkert en stor skara Ljursbor, de flesta ej nämnda, men det finns några som trätt fram ur anonymiteten med sina namn. Här är några som möter oss i räkenskaperna. Mjölnaren Ingel Jonsson vid Ljurs kvarn var tydligen en mycket händig och ofta anlitad karl. Han gjorde 20 dagsverken på inredningen, och fick 8 shilling om dagen på egen kost. Att han varit mycket uppskattad i bygden vittnar den mycket utförliga nekrolog om, som finns i kyrkoboken. Det hörde inte till vanligheterna att andra än präster och ståndspersoner bestods en sådan. En annan hantverkare som nämns är Anders Andersson från Hästhagen, ett torp under Iglabo. Han är antecknad för 37 dagars arbete med inredningen och 20 dagars med vapenhuset på samma villkor som Ingel Jonsson. Detsamma gäller Sven Jonsson i Lilla Långared och soldaten Pär Gammal. Smeden Torsten Olufsson i Enet och murarmästare Anders Frisk har arbetat 8 respektive 10 dagar vid kyrkan. Bryngel i Stora Långared har sågat ”ekesviller” (synar) i Anhults hage och för detta erhållit 6 Rd. De byggkarlar som arbetat med att väga upp kyrkan, ”påbygga henne 2nne alnar, giöra ny takresning och bota flera dess brister” får man visserligen inte veta namnen på men däremot att de var från Sandhult och att de för sitt arbete fick 40 Rd.

SAMMANBYGGNINGSPLANER ÅTERUPPTA

Planerna att bygga en stenkyrka i Ljur kom aldrig att realiseras. I stället togs tankarna på nytt upp att riva de gamla kyrkorna i både Ljur och Nårunga och bygga gemensam kyrka i Nårunga. Redan den 3 maj 1807 fattades beslut om detta, men verkställandet dröjde. Då båda kyrkorna utdömdes år 1837 förnyades beslutet, men bara två år senare beslöt man reparera Nårunga kyrka så att den skulle kunna användas ytterligare tio år. Inte förrän 1847 hade man ritningar till en ny kyrka i Nårunga klara. Den var kostnadsberäknad till 10 852 Rd, men Nårunga och Ljur hade tillsammans bara 3 113 Rd fonderade, varför ”de funno sig alldeles oförmögna att fylla den därav synbara byggnadsbristen” och beslöt anhålla om rikskollekt. Som ömmande skäl anfördes bl.a. Svältomas stenbundna och karga jordmån, som ställde bygden bland de mest vanlottade i riket. Antagligen fick de sin rikskollekt.

Den 8 januari 1850 antogs ett anbud på kyrkbygget inlämnat av handlanden m.m. Fredrik Sundler från Vårgårda. Det löd på 9 000 Rd, och då ingick också rivning av den gamla kyrkan och klockstapeln. Arbetet påbörjades i augusti samma år, och redan året därpå kunde den nya kyrkan invigas.

LJURS KYRKA RIVS

När den gemensamma kyrkan i Nårunga togs i bruk var det dags att rasera Ljurs gamla kyrka. Man kan förmoda, att det inte skedde utan saknad från Ljursbornas sida.

Dopfunt från Ljurs gamla kyrka som nu finns i Ornunga nya kyrka

Till den nya kyrkan överflyttades klockan, en 5-armad ljusstake och en ljuskrona. Den medeltida dopfunten var länge försvunnen men återfanns inmurad i ett uthus och var då något skadad. Nu finns den i Omunga nya kyrka. En offerkista av ek innehållande bl.a. en kyrknyckel förvaras i Ornunga gamla kyrka. Altarskåpet och predikstolen kan man nu se i Alingsås museum. Större delen av virket från den gamla kyrkan inköptes av bonden i Västergården, Johannes Andreasson, som använde det vid uppförandet av nytt boningshus. Kyrkdörren, som ej kom till användning i Västergården, kom så småningom till gården Lunden i Skogsbygden, dit en broder till Johannes flyttade. Där har den använts som dörr till en jordkällare men förvaras nu i ett uthus på gården. För övrigt finns en del virke m.m. utspritt i bygden.

De fragment av målningar som kom i dagen vid renoveringen i Västergården bedömdes vara dels från 1600–, dels från 1700–talet. Det stämmer också med uppgifter från kyrkoböckerna om att kyrkan målades 1668 och 1793.

LJURS GAMLA KYRKPLATS ÅTER TILL HEDERS

År 1916 restes på kyrkogården vid Stommen i Ljur en minnessten med inskriptionen ”Här stod Ljurs gamla kyrka”, men kyrkplatsen vårdades under många år inte alls, utan buskar och träd växte in där. Nu är den röjd och väl i ordning. 1985 företogs en utgrävning, varvid som förut nämnts bl.a. grundmurarna till den medeltida kyrkan blottlades. Initiativtagare var Abraham Winka, och utgrävningen leddes av antikvarie Rune Ekre.

1984 restes en klockstapel på kyrkplatsen och inköptes en klocka, och sommartid rings det på lördaggsskvällama åter till helgsmål för Ljursborna. Friluftsgudstjänst hålls också varje sommar vid den gamla kyrkoruinen.

En skiss över en rekonstruktion av kyrkans interiör m m återfinns på pärmens yttersida. Nedan skiss av gammal skvaltkvarn: vattnet kommer in i rännan från höger och driver runt kvarnhjulet, som i sin tur utan mellanliggande mekanismer driver runt kvarnstenarna.

LJURS KYRKORUIN HISTORIK

Genom utgrävningar våren och hösten 1985 har vi nu i stort fått bekräftat att på den gamla kyrkplatsen i Ljur även stått en kyrka under medeltiden. De grundstenar som vi tror oss ha funnit visar att medeltidskyrkan hade måtten 6×8 meter. Med stor sannolikhet var det från denna kyrka som Gustav Vasa genom konfiskation lade beslag på nattvardskalken på 1540-talet.

Kyrka nr 2 stod färdig 1583 men saknade då inventarier. Det heter i en inventarieförteckning från detta år: ”Liurs kyrkia haffr waritt öde och är nu wptaghin och haffr huarken kalck, disk, klede eller någhott som till kyrkio tienst tienligit vara kan.” Tyvärr blev den andra kyrkans livslängd ganska kort. Varför vet man inte, men en gissning om danskarnas härjningar i trakten i början av 1600-talet torde innehålla en del av svaret.

Kyrka nr 3 stod färdig att tas i bruk 1642. Man hade då i många år varit utan kyrka i Ljur. Det berättas i ett stämmoprotokoll att en del av virket var framforslat redan 1626. Det skulle emellertid dröja 16 år innan kyrkan stod färdig. En del av förklaringen till dröjsmålet med kyrkbygget kanske var att det fanns många ljursbor som inte ville bygga den nya kyrkan på den gamla kyrkplatsen. Det har berättats mig att en morgon fanns det inte något virke på den gamla kyrkplatsen. Virket hade under nattens mörker fraktats till en annan backe en kilometer därifrån. Platsen dit kyrktimret forslats heter ännu idag Kyrkbacken. Den tredje och sista kyrkan i Ljur kom emellertid att stå kvar till 1851, då den raserades.

UTGRÄVNINGAR MED FYND

Genom sommarens utgrävningar har vi lyckats få fram grundstenarna för den sista kyrkan i Ljur 1642–1851. Under grävningens gång gjordes många fynd. Således hittades mynt från alla århundraden från 1200-talet. De äldsta var s k brakteatrar från medeltiden. Det var dels koppar- och järnmynt, dels även mynt av silver. Sammanlagt har vi hittat ett 25-tal mynt. Av andra fynd kan nämnas rikligt med spik, glasskärvor, även glas från medeltiden, två spännen från en psalmbok, glas till glasögon, samt knappar, delar av kritpipor, kisthandtag och gångjärn. Vi hittade också en del föremål som vi betraktade som förhistoriska, t ex fragment av pilspets, bronsbitar, bitar av keramik och brända ben samt på tre ställen kolgropar med benfragment. Till detta kommer också en s k skålla av silver från ett halssmycke, daterad till 500 f Kr.

GRAVFÄLT

En riklig anhopning av natursten i korpartiet trodde vi under grävningens gång kunde härledas från den stora gravkammaren i kyrkans främre del.

En av de sista utgrävningsdagarna kom vår arbetsledare, arkeologen Rune Ekre, på förklaringen till den stora anhopningen av sten i korpartiet. Stensamlingen var ett gravröse från bronsåldern eller tidig järnålder.

Efter grävningens slut har flera arkeologer besökt platsen, och alla är av den bestämda uppfattningen att där finns ett förhistoriskt gravfält med kanske 6–8 rösen inom kyrkogårdsmuren. Kyrkorna har byggts på troligen flera rösen. Förutom röset under koret finns förmodligen ett röse under vapenhuset och kanhända ett under långhusets södra sida.

KULTPLATS

När torv togs bort från kyrkoruinen, blottlades en sten som till form och storlek skilde sig från omgivningen. Det visade sig vara en s.k. phallos eller fruktbarhetssten. Ortsbefolkningen kan berätta att det fanns ett par liknande stenar i närheten. Kanhända har de också varit resta på den gamla kyrkoplatsen? En annan sten i form av ett solur ligger på själva kyrkogårdsmuren. Allt detta sammantaget tyder på att platsen kan ha varit kultplats för ljursborna redan i förhistorisk tid.

Vi vet att det inte var ovanligt att de första kristna byggde sina kyrkor på hedniska offer- eller kultplatser. Kanske har det också varit så här i Ljur? Kanske var det på denna plats som bronslurarna en gång samlade befolkningen till offer och avgudadyrkan? Det är svårt att veta, men ett är säkert: Ljursborna är fortfarande ivriga gudsdyrkare. För detta talar det faktum att man invigde en ny missionskyrka i Ljurhalla.

Namnet Ljur skrevs 1443 Liwr och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller ljur, ’glugg, glänta’.

Betygsätt sidan!

Betyg 4 / 5. Omdömen 2

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

Sök karta
1500-tal Sverige Danmark
1500-tal Sverige Danmark
Karta över Sverige och Danmark under sent 1500-tal
1532 Skandinavien
1532 Skandinavien
Karta över Skandinavien från 1532, gjord av Jacob Ziegler
1539 Marinkarta
1539 Marinkarta
Marinkarta "Carta Marina" av Olaus Magnus
1555 Skandinavien
1555 Skandinavien
Karta över Skandinavien gjord av Olaus Magnus 1555
1572 Marinkarta
1572 Marinkarta
Karta över haven runt Skandinavien gjord av Lafreris från 1572
1574 Världen
1574 Världen
Världskarta från 1574
1595 Sverige Norge
1595 Sverige Norge
Karta över Sverige och Norge gjord av Gerardus Mercator 1595
1598 Lappmarkerna
1598 Lappmarkerna
Karta över lappmarkerna gjorda av den belgiske guldsmeden och gravören Theodor de Bry 1598
1600-tal Skaraborg
1600-tal Skaraborg
Karta över Skaraborg från sent 1600-tal
1600-tal Älvsborg
1600-tal Älvsborg
Karta över Älvsborg från sent 1600-tal
1626 Sverige Danmark Norge
1626 Sverige Danmark Norge
Karta över Sverige, Danmark och Norge gjord av Anders Bure 1626
1630 Sverige och Norge
1630 Sverige och Norge
Karta över Sverige och Norge
1654 Älvsborgs län
1654 Älvsborgs län
Karta över Älvsborgs län från 1654
1680 Finland
1680 Finland
Karta över Finland från 1680
1687 Ljur Iglabo
1687 Ljur Iglabo
Geometrisk avritning över Iglabo i Ljurs socken i Älvsborgs län
1698 Ornunga Skogsallmänning
1698 Ornunga Skogsallmänning
Karta över Ornunga skogsallmänning 1
1698 Ornunga Skogsallmänning
1698 Ornunga Skogsallmänning
Karta över Ornunga skogsallmänning 2
1705 Ornunga Sjötorp
1705 Ornunga Sjötorp
Karta över Sjötorp i Ornunga
1706 Ornunga Spångakil och Holtsäckran
1706 Ornunga Spångakil och Holtsäckran
Karta över Spångakil och Holtsäckran i Ornunga där Johan Stiernflycht står som ägare
1708 Nårunga Åsgärde
1708 Nårunga Åsgärde
Karta över Åsgärde i Nårunga
1710 Norra Råda socken
1710 Norra Råda socken
Karta över Norra Råda socken
1722 Ljur Mauritz och Tholsgården
1722 Ljur Mauritz och Tholsgården
Karta över Mauritz och Tholsgårdarna i Ljur
1725 Nårunga Åsgärde
1725 Nårunga Åsgärde
Karta över Åsgärde i Nårunga ritad 1721 publicerad 1725
1725 Siene Eklanda
1725 Siene Eklanda
Karta över Eklanda Gästgivargård i Siene
1731 Siene Skattegården
1731 Siene Skattegården
Karta över Skattegården i Siene
1731 Skaraborg vägkarta
1731 Skaraborg vägkarta
Karta över vägnätet i Skaraborgs län
1731 Älvsborg vägkarta
1731 Älvsborg vägkarta
Karta över vägnätet i Älvsborgs län
1743 Ornunga Skoog
1743 Ornunga Skoog
Karta över Skog i Ornunga
1744 Nårunga Åsgärde
1744 Nårunga Åsgärde
Karta över skattebeläggning på Åsgärde i Nårunga
1758 Göteborg
1758 Göteborg
Karta över Göteborg
1758 Nårunga Björsjöhult
1758 Nårunga Björsjöhult
Karta över Björsjöhult i Nårunga
1764 Ornunga Lommared
1764 Ornunga Lommared
Karta över Lommared i Ornunga
1765 Ljurs by
1765 Ljurs by
Karta över Ljurs by
1765 Ornunga Spångakil
1765 Ornunga Spångakil
Karta över Spångakil i Ornunga
1766 Göteborg
1766 Göteborg
Karta över Göteborg
1773 Skaraborg
1773 Skaraborg
Karta över Skaraborgs län
1780 Skaraborg
1780 Skaraborg
Karta över Skaraborgs län
1781 Älvsborgs hövdingedöme
1781 Älvsborgs hövdingedöme
Karta över Älvsborgs hövdingedöme
1792 Sverige landsvägar
1792 Sverige landsvägar
Karta över landsvägarna i södra Sverige
1794 Ljur Mauritz och Tholsgårdarna
1794 Ljur Mauritz och Tholsgårdarna
Karta över delning av beteshagarna mellan Mauritz och Tholsgårdarna
1796 Göteborg
1796 Göteborg
Karta över Göteborg
1798 Siene utmark
1798 Siene utmark
Karta över Siene utmark
1801 Göteborg
1801 Göteborg
Karta över Göteborg
1805 Ornunga Ryagärde
1805 Ornunga Ryagärde
Karta över Ryagärde i Ornunga
1807 Göteborg
1807 Göteborg
Karta över Göteborg
1811 Sveriges landsvägar
1811 Sveriges landsvägar
Karta över landsvägarna i södra Sverige
1817 Siene by
1817 Siene by
Karta över storskifte av Siene by
1822 Siene by
1822 Siene by
Karta över storskifte av Siene by
1828 Ljurs socken
1828 Ljurs socken
Karta över Ljurs skogs och utmarker
1843 Ljur Iglabo
1843 Ljur Iglabo
Karta över rågång mellan Iglabo och Thols och Mauritzgårdarna angående torpen Lyckorna och Ledet
1849 Ljur Thols och Maurtizgårdarna
1849 Ljur Thols och Maurtizgårdarna
Karta över laga skifte med Thols och Mauritzgårdarna i Ljur
1851 Ljur Thols och Mauritzgårdarna
1851 Ljur Thols och Mauritzgårdarna
Karta över laga skifte mellan Thols och Mauritzgårdarna i Ljur
1852 Ljur Iglabo
1852 Ljur Iglabo
Karta över laga skifte av Iglabo i Ljur
1856 Siene
1856 Siene
Karta över Siene socken
1856 Vårgårda
1856 Vårgårda
Karta över Wårgårda Herrgård
1860 Ljur Iglabo
1860 Ljur Iglabo
Karta över Iglabo Torpamad i Ljur
1865 Alingsås
1865 Alingsås
Karta över länet runt Alingsås
1869 Borås
1869 Borås
Topografisk karta över Borås med omnejd
1873 Ljur och Nårunga
1873 Ljur och Nårunga
Utdrag ur topografiska kartan omfattar Ljur och Nårunga
1873 Ljur Tholsgården
1873 Ljur Tholsgården
Karta över hemmansklyvning av Tholsgården i Ljur
« av 3 »

ÅRETS JULKLAPP "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Du kan köpa den i butiken på hemsidan eller Swisha till 0735392030 eller så kan du maila mig.

Sök karta
1500-tal Sverige Danmark
1500-tal Sverige Danmark
Karta över Sverige och Danmark under sent 1500-tal
1532 Skandinavien
1532 Skandinavien
Karta över Skandinavien från 1532, gjord av Jacob Ziegler
1539 Marinkarta
1539 Marinkarta
Marinkarta "Carta Marina" av Olaus Magnus
1555 Skandinavien
1555 Skandinavien
Karta över Skandinavien gjord av Olaus Magnus 1555
1572 Marinkarta
1572 Marinkarta
Karta över haven runt Skandinavien gjord av Lafreris från 1572
1574 Världen
1574 Världen
Världskarta från 1574
1595 Sverige Norge
1595 Sverige Norge
Karta över Sverige och Norge gjord av Gerardus Mercator 1595
1598 Lappmarkerna
1598 Lappmarkerna
Karta över lappmarkerna gjorda av den belgiske guldsmeden och gravören Theodor de Bry 1598
1600-tal Skaraborg
1600-tal Skaraborg
Karta över Skaraborg från sent 1600-tal
1600-tal Älvsborg
1600-tal Älvsborg
Karta över Älvsborg från sent 1600-tal
1626 Sverige Danmark Norge
1626 Sverige Danmark Norge
Karta över Sverige, Danmark och Norge gjord av Anders Bure 1626
1630 Sverige och Norge
1630 Sverige och Norge
Karta över Sverige och Norge
1654 Älvsborgs län
1654 Älvsborgs län
Karta över Älvsborgs län från 1654
1680 Finland
1680 Finland
Karta över Finland från 1680
1687 Ljur Iglabo
1687 Ljur Iglabo
Geometrisk avritning över Iglabo i Ljurs socken i Älvsborgs län
1698 Ornunga Skogsallmänning
1698 Ornunga Skogsallmänning
Karta över Ornunga skogsallmänning 1
1698 Ornunga Skogsallmänning
1698 Ornunga Skogsallmänning
Karta över Ornunga skogsallmänning 2
1705 Ornunga Sjötorp
1705 Ornunga Sjötorp
Karta över Sjötorp i Ornunga
1706 Ornunga Spångakil och Holtsäckran
1706 Ornunga Spångakil och Holtsäckran
Karta över Spångakil och Holtsäckran i Ornunga där Johan Stiernflycht står som ägare
1708 Nårunga Åsgärde
1708 Nårunga Åsgärde
Karta över Åsgärde i Nårunga
1710 Norra Råda socken
1710 Norra Råda socken
Karta över Norra Råda socken
1722 Ljur Mauritz och Tholsgården
1722 Ljur Mauritz och Tholsgården
Karta över Mauritz och Tholsgårdarna i Ljur
1725 Nårunga Åsgärde
1725 Nårunga Åsgärde
Karta över Åsgärde i Nårunga ritad 1721 publicerad 1725
1725 Siene Eklanda
1725 Siene Eklanda
Karta över Eklanda Gästgivargård i Siene
1731 Siene Skattegården
1731 Siene Skattegården
Karta över Skattegården i Siene
1731 Skaraborg vägkarta
1731 Skaraborg vägkarta
Karta över vägnätet i Skaraborgs län
1731 Älvsborg vägkarta
1731 Älvsborg vägkarta
Karta över vägnätet i Älvsborgs län
1743 Ornunga Skoog
1743 Ornunga Skoog
Karta över Skog i Ornunga
1744 Nårunga Åsgärde
1744 Nårunga Åsgärde
Karta över skattebeläggning på Åsgärde i Nårunga
1758 Göteborg
1758 Göteborg
Karta över Göteborg
1758 Nårunga Björsjöhult
1758 Nårunga Björsjöhult
Karta över Björsjöhult i Nårunga
1764 Ornunga Lommared
1764 Ornunga Lommared
Karta över Lommared i Ornunga
1765 Ljurs by
1765 Ljurs by
Karta över Ljurs by
1765 Ornunga Spångakil
1765 Ornunga Spångakil
Karta över Spångakil i Ornunga
1766 Göteborg
1766 Göteborg
Karta över Göteborg
1773 Skaraborg
1773 Skaraborg
Karta över Skaraborgs län
1780 Skaraborg
1780 Skaraborg
Karta över Skaraborgs län
1781 Älvsborgs hövdingedöme
1781 Älvsborgs hövdingedöme
Karta över Älvsborgs hövdingedöme
1792 Sverige landsvägar
1792 Sverige landsvägar
Karta över landsvägarna i södra Sverige
1794 Ljur Mauritz och Tholsgårdarna
1794 Ljur Mauritz och Tholsgårdarna
Karta över delning av beteshagarna mellan Mauritz och Tholsgårdarna
1796 Göteborg
1796 Göteborg
Karta över Göteborg
1798 Siene utmark
1798 Siene utmark
Karta över Siene utmark
1801 Göteborg
1801 Göteborg
Karta över Göteborg
1805 Ornunga Ryagärde
1805 Ornunga Ryagärde
Karta över Ryagärde i Ornunga
1807 Göteborg
1807 Göteborg
Karta över Göteborg
1811 Sveriges landsvägar
1811 Sveriges landsvägar
Karta över landsvägarna i södra Sverige
1817 Siene by
1817 Siene by
Karta över storskifte av Siene by
1822 Siene by
1822 Siene by
Karta över storskifte av Siene by
1828 Ljurs socken
1828 Ljurs socken
Karta över Ljurs skogs och utmarker
1843 Ljur Iglabo
1843 Ljur Iglabo
Karta över rågång mellan Iglabo och Thols och Mauritzgårdarna angående torpen Lyckorna och Ledet
1849 Ljur Thols och Maurtizgårdarna
1849 Ljur Thols och Maurtizgårdarna
Karta över laga skifte med Thols och Mauritzgårdarna i Ljur
1851 Ljur Thols och Mauritzgårdarna
1851 Ljur Thols och Mauritzgårdarna
Karta över laga skifte mellan Thols och Mauritzgårdarna i Ljur
1852 Ljur Iglabo
1852 Ljur Iglabo
Karta över laga skifte av Iglabo i Ljur
1856 Siene
1856 Siene
Karta över Siene socken
1856 Vårgårda
1856 Vårgårda
Karta över Wårgårda Herrgård
1860 Ljur Iglabo
1860 Ljur Iglabo
Karta över Iglabo Torpamad i Ljur
1865 Alingsås
1865 Alingsås
Karta över länet runt Alingsås
1869 Borås
1869 Borås
Topografisk karta över Borås med omnejd
1873 Ljur och Nårunga
1873 Ljur och Nårunga
Utdrag ur topografiska kartan omfattar Ljur och Nårunga
1873 Ljur Tholsgården
1873 Ljur Tholsgården
Karta över hemmansklyvning av Tholsgården i Ljur
« av 3 »

HAR DU LÄST DEN HÄR?

MEDLEM

När du blir medlem får du dessa förmåner:

 • 20% RABATT PÅ BOKEN "ORIGINAL PÅ BÖGDA" (för helårsmedlemmar)
 • NEDLADDNINGSBARA HISTORISKA KARTOR
 • TILLGÅNG TILL FOTOARKIVET
 • DELTA GRATIS I TIPSPROMENADER (varje månad från den 1/1 2022)
 • LÄSA SIDOR OM GÅRDAR OCH TORP OCH DE SOM BODDE DÄR
 • HUNDRATALS ADELSTAVLOR
 • VIDEO-BERÄTTELSER
 • LJUD-BERÄTTELSER
 • ...och ännu fler förmåner tillkommer...
MEDLEMSKAP KOSTAR BARA 149 KRONOR PER ÅR  eller 39  KRONOR FÖR 1 MÅNAD

ALLA, både medlemmar och icke-medlemmar får givetvis även i fortsättningen läsa ALLA BERÄTTELSER fritt!

GRATIS-medlemmar får berättelser direkt hem till sig i mailen.

Börja utforska hur livet var förr. 

 

DAGBOK 1889

ÅRETS JULKLAPP "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA" och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Du kan köpa den i butiken på hemsidan eller Swisha till 0735392030 eller så kan du maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu